24/7 bøn i Aarhus valgmenighed op til årsmødet


Baggrund for 24/7 bønnerum

Bøn har altid været helt centralt for den kristne kirke. Siden 1999 har en bevægelse af 24/7-bøn, i kreativt indrettede bønnerum, bredt sig fra England og ud over hele verden. Det startede med en kirke i det sydlige England, der ville se hvad der skete, hvis man dedikerede en hel måned til kontinuerlig bøn. De havde en stærk oplevelse af Guds nærvær og endte med at bede kontinuerligt i 3 måneder. De oplevede, at deres kirke blev forvandlet til at få en stor længsel efter Guds nærvær og efter at se Guds Riges komme i deres lokalområde. Du kan læse meget mere om de oplevelser, mirakler og udfordringer, der blev starten på en bevægelse i bogen ‘Red Moon Rising’ af Pete Greig (se her). På deres hjemmeside, giver de også en fin historisk/teologisk baggrund for kontinuerlig bøn: se her

.

Praktisk info

Vi indretter et bønnerum i Aarhus Valgmenighed (”Hjerterum”, Mjølnersvej 6, 8320 Aabyhøj).
Ugen inddeles time for time. Man booker sig ind for minimum en time ad gangen.Tilmelding foregår ved, at du skriver dit navn i feltet ud for det eller de tidsrum, hvor du vil bede. Derefter markerer du, om du gerne vil dele bederummet med andre (åben); (fællessamling) hvis du gerne vil lede andre i bønnen vha. en ramme f.eks. lovsang eller bøn for noget bestemt, eller du ønsker at udnytte muligheden for en times alene-tid med Gud (lukket).

Når du har skrevet dit navn, indtaster du din mailadresse og trykker på "Bekræft valgte tidspunkter". For ikke at bryde kontinuiteten i bønnen, opfordrer vi til, at man ikke fører andre samtaler i rummet – dem må I hellere end gerne have i alle de andre rum i kirken. Når du går ud af rummet, så stop gerne op og bed for den person/ de personer, som kommer ind i rummet. F.eks.: ”Gud velsign bønnen for denne person.” Så vi nærmest laver en bønnestafet. HUSK 1 m afstand.

Inden ugen går i gang, vil du modtage en e-mail med praktisk information. Når du har skrevet dig i kalenderen, regner vi med, at du kommer og beder i ”Hjerterummet” i Aarhus Valgmenighed, på det tidspunkt du har angivet. Hvis du bliver forhindret, vil vi bede dig skrive en mail til Sara Dahlmann, saraliff@gmail.com, så vi kan tilbyde tiden til en anden!

Hvis du ønsker at bede med hjemmefra, skal du ikke registrere dig i kalenderen – men under ”beder hjemme”.

... Og nu: Tryk på "Kalender" i menuen for skrive dig på til at bede.

Hvis du har spørgsmål eller er forhindret i at bede, så kontakt Sara Dahlmann via mail: saraliff@gmail.com.


Background for 24/7 prayer room

Prayer has always been central to the Christian church. Since 1999, a movement of 24/7 prayer, in creatively decorated prayer rooms, has spread from England and around the world. It started with a church in Southern England that wanted to see what happened if you dedicated a whole month to continuous prayer. They had a strong experience of God's presence and ended up praying continuously for 3 months. They saw that their church was transformed into a great longing for the presence of God and a longing to see the the kingdom of God come in their local area. You can read much more about the experiences, miracles and challenges that became the start of a movement in the book 'Red Moon Rising' by Pete Greig (link). On their website (www.24-7prayer.com), they also provide a fine historical / theological background for continuous prayer.

Practical information

We organize a prayer room in Aarhus Valgmenighed (”Hjerterum”, Mjølnersvej 6, 8320 Aabyhøj). The week is divided hour by hour. You book for at least one hour at a time. You enroll by writing your name in the box next to the timeslot (one or more) you want to pray. Then you decide if you want to share the prayer room with others ("åben"); ("fællessamling") if you want to lead others in prayer by means of a set framework, for example praise or prayer for something particular, or you want to take advantage of the opportunity for an hour's single-time with God ("lukket").

Once you have entered your name, enter your email address and press "Bekræft valgte tidspunkter"/"Confirm selected times". In order not to break the continuity of prayer, we ask that you do not lead other conversations in the room - you are more than welcome to talk elsewhere in the church! When you leave the room, please stop and pray for the person(s) entering the room. For example, "God bless the prayer for this person.". In this way we make a prayer chain. REMEMBER to keep 1 m distance to the person, you pray for.

Before the week starts, you will receive an email with practical information. Once you have written in the calendar, we expect you to come and pray in “Hjerterum” at Aarhus Valgmenighed, at the specified time. In case you are prevented, we will ask you to write an email to Sara Dahlmann at saraliff@gmail.com, so we can offer time slot to someone else!

If you want to pray from your own home, do not register in the calendar - but under "beder hjemme”...

And now: Click on "Kalender" in the menu to sign up for prayer. Sara Dahlmann via mail: saraliff@gmail.com.